O obci

Obec Luženičky se svými  věma sídelními částmi – Luženičky a Luženice leží necelé 3 km severozápadně od okresního města Domažlice jako součást satelitního zemědělsko obytného zázemí a spádového území průmyslového jádra oblasti. Téměř docházková vzdálenost od komplexně vybaveného sídelního útvaru, poskytujícího nejenom veškeré služby, ale i pracovní příležitosti a bohatý turistický ruch, odsouvají věnec přilehlých vesnic do stínu podnikatelského zájmu. Kontrastně k tomu pak působí intenzivní zájem o pozemky pro obytnou výstavbu, která oproti minulým letů dlouhodobé stagnace až úbytku počtu stálých obyvatel v poslední době přináší stabilizaci a v případě Luženiček i zvýšení počtu trvale bydlících obyvatel. Šumavský horský masiv chrání od jihu domažlickou kotlinu, jíž od severu konkuruje nevýrazně zvlněný podkovovitě utvářený hřeben mezi Draženovem na západě a Milavčemi. Krajinnou dominantu vytváří Baldovský vrch s nadmořskou výškou 544 metrů. 

LUŽENIČKY

Půdorysný plán sídla – struktura rozmístění usedlostí má jasnou, pevně sevřenou formu, uspořádanou do protáhlé ulicové návsi, směřující souhlasně s průběžnou hlavní komunikací z Domažlic ve směru sever – jih. Mimořádně prostorná, vřetenovitě rozšířená náves je ve svém vnitřním prostoru zatravněna s udržovanou veřejnou zelení, téměř bez předzahrádek. Pozoruhodná je rovněž její prostorová čistota bez druhotného zastavění drobnými chalupami nebo obecními pastouškami